skip to Main Content

1. TARAFLAR

İşbu Alıcı Üyelik Sözleşmesi (“Alıcı Sözleşmesi”), “Dehatek” ile web sitesinde üye olan Alıcı arasında, Dehatek tarafından sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Alıcı, Alıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler : “Alıcı” üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Dehatek” tarafından ortaya konulan uygulamalar.
Kullanıcı / Kullanıcılar : Dehatek web sitesine erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Websitesi : www.dehatek.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “Dehatek”in iş bu sözleşme ile kapsamı belirlenen” Hizmetlerini sunduğu Web sitesi.
Üye/Üyeler : Web sitesine üye olan ve web sitesinde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
Alıcı : “Web sitesi” üzerinde “Dehatek” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi, “Üye”.
Üye Sayfası : “Alıcının web sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece “Alıcı” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Alıcı” üyeye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, web sitesinde “Dehatek ” tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise,”Web sitesinde yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Web sitesinde “Dehatek” tarafından sağlanan “Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye” lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Alıcı” tarafından kabulü ile “Alıcı” “Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan “Dehatek” tarafından yapılan “Hizmetler” e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye” lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Alıcı”lık statüsünün kazanılması için, “Alıcı” üye olmak isteyen “Kullanıcı” nın “Web sitesi”’nde bulunan üyelik formunu Dehatek Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “Dehatek ” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı” nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile “Alıcı” lık statüsü başlamakta ve böylece “Alıcı” işbu sözleşme ve “Web sitesi” nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat “Kullanıcı” sorumludur. “Alıcı” lık hak ve yükümlülükleri sadece “Alıcı” lık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Alıcı” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Alıcı” lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “Dehatek “dan talepte bulunması halinde ” Dehatek “, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son ” Dehatek “ya ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Alıcı” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda ” Dehatek”nın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.2. “Alıcı” “Web sitesi” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde “Web sitesi” ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ” Dehatek “ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3. “Alıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Web sitesi” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Web sitesi” nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Web sitesi” üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Alıcı” nın “Web sitesi” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.4. ” Dehatek “, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “Alıcı” nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.5. “Alıcı” nın “Alıcı Üye Profili Sayfası” na erişmek ve “Web sitesi” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Alıcı” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Alıcı” nın sorumluluğundadır. “Alıcı”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ” Dehatek”, “Web sitesi” nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Web sitesi” nin her türlü kullanımına ve “Web sitesi” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Web sitesi” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

“Web sitesi” nin “Alıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

“Web sitesi” nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web sitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,

Web sitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,

Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Web sitesi”‘ ye ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;

Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;

Yorum ve puanlama sistemlerinin Web sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Web sitesi’ ndeki yorumları Web sitesi dışında yayınlamak gibi);

Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;

Virüs veya Web sitesi’ ne, Web sitesi’ nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

“Kullanıcı” lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;

“Web sitesi” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükleme yapılması

” Dehatek “nın önceden yazılı iznini alınmaksızın, “Web sitesi” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “Websitesi”nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Web sitesi” nin ve “Web sitesi” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; ” Dehatek”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.7 ” Dehatek “, “Alıcı” tarafından “Web sitesi” ne beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Web sitesi” nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. “Alıcı”, bilgilerinin ” Dehatek ” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Ticimax WEB söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

4.8 “Alıcı”; kendisi tarafından “Web sitesi”ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi “Web sitesi” nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Alıcı, Web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri Dehatek bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Dehatek ‘den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

” Dehatek “, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Web sitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Alıcı” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dehatek işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından Dehatek ‘ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Dehatek ‘ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde BURSA Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Dehatek KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Alıcı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ” Dehatek ‘nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ” Dehatek “yı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

Alıcı’lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır.

Alıcı Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Back To Top